PMJ

นางสุดา สุหลง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา


กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

-----------------------------

บทบาทหน้าที่

-----------------------------

การให้บริการสวัสดิการสังคม

เด็ก : บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เยาวชน : บุคคล อายุ 18-25


-เงินสงเคราะห์/เครื่องอุปโภคบริโภค
-บุตรบุญธรรม/ครอบครัวอุปถัมภ์
-คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
-เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
-พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
-สนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชน

ผู้พิการ 7 ประเภท : การเห็น การได้ยิน ทางจิตใจ ทางสติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก


-บัตรประจำตัว
-ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
-อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
-กายอุปกรณ์
-ผู้ช่วยคนพิการ
-เงินสงเคราะห์/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
-เงินกู้ประกอบอาชีพ

ผู้สูงอายุ : อายุเกิน 60 ปี สัญชาติไทย


-เงินสงเคราะห์/เครื่องอุปโภค/บริโภค
-เงินกู้ประกอบอาชีพ
-การจัดการศพ

สตรี


-เงินสงเคราะห์ครอบครัว
-คุ้มครองสวัสดิภาพ
-ส่งเสริม/พัฒนาบทบาทสตรี

ผู้ด้อยโอกาส 5 ประเภท : คนยากจน คนเร่ร่อน ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อ HIV


-เงินสงเคราะห์ครอบครัว
-การส่งต่อเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์

เกี่ยวกับเรา

-----------------------------

ก่อนจะเป็น "สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา" กรมประชาสงเคราะห์ ตั้งขึ้นในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นอธิบดีคนแรกของกรมประชาสงเคราะห์สังกัดกระทรวงมหาดไทย และมีการเปลี่ยนแปลงไปสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หลายครั้ง จนกระทั่งปี 2520 ได้มีการตั้งที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นโดยมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีชมภู ศรีพระจันทร์ เป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราคนแรกมีภารกิจในการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมการสงเคราะห์ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท รวมถึงผู้ประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุและในปี 2536ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม โดยกำหนดให้มีการจัดตั้ง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น กรมประชาสงเคราะห์จึงย้ายไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประชาสงเคราะห์จังหวัดปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกรม จากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อจาก ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2537 ในปี พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคัใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 กรมประชาสงเคราะห์ได้ย้ายไปสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ และมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปและในด้านสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดฉะเชิงเทราและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามลำดับ โดยเป็นราชการส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา ซึ่งมีนางสาวไพลิน เอื้อสมสกุล เป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคนแรก

ติดต่อเรา

-----------------------------

รายละเอียดการติดต่อ

  • chachoengsao@m-society.go.th
  • โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-6117, 0-3851-1634
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง
    อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000