รายงานลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงาน  กศน.  จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่  18-31 มีนาคม  2555  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 มิถุนายน 2555 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวรารามวรวิหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยตัวแทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 100 คน

มีการบรรยาย(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปี 2557 ? 2564 โดยนางนุจรี เต็มรุ่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปี 2557 ? 2564

รวมทั้งการหาแนวทางการขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวจังหวัด และคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามสมัชชาครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
Copyright © 2011-2012 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-6117, 0-3853-5387 โทรสาร : 0-3851-1634 E-mai: chachoengsao@m-society.go.th